Home

Storring Vandværk

a.m.b.a (SE nr.: 33 63 51 68)

Nyheder/Beskeder

Se nyheder som f.eks seneste vandanalyser, oplysninger om lukning af vand m.v. her: nyheder

Velkommen til Storring Vandværk

Storring Vandværk er et privat vandværk ejet af forbrugerne. Vi forsyner forbrugerne i Storring og omegn med rent drikkevand.

 

NYHEDER

 

 

 

 

Seneste om forureningen:

Der er nu fra Skanderborg kommunes miljøforvaltning udstedt påbud til lodsejeren om oprensning af forureningen og givet påbud om etablering af afværgeforanstaltninger.

Det drejer sig om bortgravning og udskiftning af ca. 70 m3 jord samt efterfølgende en procedure for systematisk overvågning og dokumentation af den forventede restforurening under det afgravede felt.

Oprensningsarbejdet skal være igangsat senest 8. december 2016, idet der dog foreligger visse anke- og klagemuligheder for lodsejeren og andre instanser.

Dette kan umiddelbart synes at være præget af betydelig langsommelighed, men bestyrelsen støtter sig i den forbindelse til følgende udtalelse om hændelsen: ”På baggrund af resultaterne fra de udtagne jordprøver, konkluderer COWI efterfølgende den 9. november 2016 i en revideret risikovurdering, at drikkevandskvalitetskravet i Storring Vandværks vandindvindingsboring først vil overskrides efter 57 år”. Der er således tid til at handle afbalanceret og grundigt.

Vi har fuld tillid til kommunens behandling og videre opfølgning på sagen.

24.11.2016 / bestyrelsen

 

 

 

Den 4. november 2016

 

Miljøforvaltningen meddeler: Vi har fået resultaterne fra undersøgelsen i Tyskland, og der er fundet clomazon i jorden. Analyseresultaterne er sendt til rådgiver, som skal lave en risikovurdering på baggrund af resultaterne. Den foreløbige risikovurdering som er lavet på baggrund af de oplysninger, vi har fået om spildet viser, at der ikke er en akut risiko. Når den endelige risikovurdering foreligger, tages der beslutning om hvilken indsats der er nødvendig for at sikre vandværkets kildeplads. Tidshorisonten for den endelige risikovurdering er ikke helt bekendt, men jeg tænker den foreligger i næste uge.

 

Bestyrelsen

 

Analyserapport af 25/10 2016 viser ingen forurening

Se rapporten her:

 

 

 

 

Mulig forurening

 

Der har fundet et udslip af sprøjtemidler sted umiddelbart vest for og tæt på Storring Vandværk. I samråd med kommunens miljøforvaltning har vandværket straks stoppet oppumpning fra den nærmeste boring 2, så der udelukkende pumpes vand fra den fjernere boring 3.

 

Kommunens miljøafdeling har straks opstillet en indsatsplan og etableret afdækning af udslipstedet så yderligere udvaskning minimeres. Derudover er der i uge 42 udtaget 7 jordprøver, der er sendt til analyse i Tyskland; resultater heraf kan ikke forventes før uge 44. Når vi får svar på jordprøverne vurderer vi omfanget og på baggrund heraf tager vi beslutning om forureningsafgrænsning og oprydning.

Indtil da er betragtningen at en evt. forurening er endda meget længe om at nå til oppumpningslagene og at der absolut ingen akut fare er – og slet ikke ved den boring der nu pumpes fra.

 

Yderligere og løbende orientering vil blive bragt på vandværkets hjemmeside http://storringvand.dk/ . Miljøforvaltningen holder os tæt opdateret så snart der foreligger resultater fra analyserne.

 

Storring Vandværk amba

Leif Christoffersen

 

Kontakt til vandværket

Storring Vandværk har ingen fast åbningstid for henvendelse. Vandværket kan kontaktes på

på E-mail : kontakt@storringvand.dk

 

Ved akut opståede problemer

Ved uheld, driftsproblemer eller andre akutte problemer check under Nyheder og kontakt evt.:

Steen Nielsen på Tlf.: 29 21 63 25

Bestyrelsen

  • Formand: Leif Christoffersen, Møllemark 40, 8464 Galten
  • Kasserer: Henrik Rikard, Møllemark 42, 8464 Galten
  • Medlem: Steen Nielsen, Solhøjparken 44, 8464 Galten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB master: henrik.rikard@gmail.com